Informujemy, że w dniu 27 marca 2022 roku (niedziela) o godzinie 10:00 (termin drugi 10:15) w hali spadochronowej na naszym lotnisku w Lubinie odbędzie się XXXIX Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego Sprawozdawczo-Wyborcze.

Zarząd AZM przyjął następującą propozycję porządku obrad XXXIX Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Zagłębia Miedziowego:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego XXXIX Walnego Zgromadzenia (WZ) Aeroklubu Zagłębia Miedziowego (AZM).  
 2. Przyjęcie Regulaminu Obrad WZ.
 3. Wybór Przewodniczącego Prezydium WZ i pozostałych członków Prezydium WZ.
 4. Stwierdzenie przez Prezydium ważności WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej WZ oraz innych w miarę potrzeb.
 6. Dyskusja nad porządkiem obrad WZ (część merytoryczna) i przyjęcie porządku obrad WZ.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu AZM z działalności za 2021 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności AZM jako OPP za 2021 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej AZM z działalności za okres 2018-2022 rok.
 11. Dyskusja nad ww. sprawozdaniami i podjęcie uchwał o ich zatwierdzeniu.
 12. Podjęcie uchwał o udzielaniu absolutorium dla Członków Zarządu.
 13. Wybory władz AZM tj. członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.
 14. Wybór delegatów na Kongresy Aeroklubu Polskiego.
 15. Głosowanie ewentualnych innych uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie WZ.
 16. Przedstawienie bieżącej sytuacji funkcjonalnej i finansowej AZM.
 17. Podsumowanie obrad oraz zamknięcie WZ.