Cennik opłat lotniskowych TUTAJ/ Airport charges price list HERE

W przypadku chęci przylotu poza godzinami pracy lotniska Lubin (ICAO: EPLU) należy z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem zgłosić taki zamiar.

W godzinach pracy lotniska nie ma obowiązku wcześniejszego zgłaszania przylotu, jednakże aby usprawnić obsługę sugerujemy wypełnienie poniższego formularza.


If you wish to arrive outside the opening hours of the Lubin airfield (ICAO: EPLU), you must notify such intention at least 24 hours in advance.

During the working hours of the airfield, there is no obligation to notify the arrival in advance, however, to improve the service, we suggest filling in the form below.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie zgłaszania przylotu. Oświadczam, iż poinformowano mnie o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym momencie jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, iż przed przylotem zapoznam się z treścią AIP VFR Polska oraz zapoznałem się z tabelą opłat lotniskowych.

I consent to the processing of my personal data in the arrival notification process. I declare that I have been informed about my right to access my data and correct it, withdraw my consent to their processing at any time, and that providing this data was voluntary. At the same time, I declare that I will read the content of AIP VFR Poland before my arrival and I have read the table of airfield charges.