KLIKNIJ TUTAJ I ZGŁOŚ SWÓJ PRZYLOT!
CLICK HERE AND REPORT YOUR ARRIVAL!

Cennik opłat za operacje lotnicze oraz postój i hangarowanie.
Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2023 roku.

Price list for air operations, parking and hangaring.
Last updated: April 1st, 2023.

Taryfikator opłat za operację lądowania (w tym Touch & Go) na lotnisku Lubin EPLU

Fees for landing operation (including Touch & Go) at Lubin EPLU airfield

Rodzaj opłaty
Type of fee
Wartość netto
Net
Wartość brutto
Gross
Jednostka
Unit
Statki powietrzne o MTOW do 2000 kg
Aircraft with MTOW up to 2000 kg
3036,90PLN za SP
PLN per A/C
Statki powietrzne o MTOW powyżej 2000 kg za każde rozpoczęte 1000 kg dodatkowo
Aircraft with MTOW over 2000 kg for each commenced 1000 kg additionally
3036,90PLN za SP
PLN per A/C

UWAGA- z powyższych opłat zwolnione są statki powietrzne wykonujące loty w ramach kategorii wymienionych w art. 76 ust. 1 ustawy Prawo Lotnicze.
NOTE – aircraft operating flights within the categories listed in art. 76 sec. 1 of the Aviation Law.

Taryfikator opłat za postój w hangarze na lotnisku Lubin EPLU (samoloty do 4 m wysokości)

Fees for parking in the hangar at the Lubin EPLU airfield (aircrafts up to 4 m high)

Rodzaj opłaty
Type of fee
Wartość netto
Net
Wartość brutto
Gross
Jednostka
Unit
Statki powietrzne bez napędu złożone do lotu
Unpowered aircraft assembled for flight
1012,30PLN za SP
PLN A/C
Statki powietrzne bez napędu rozłożone
Unpowered aircraft disassempled
56,15PLN za SP
PLN A/C
Przyczepy szybowcowe
Glider trailers
1012,30PLN za szt.
PLN per pc
Statki powietrzne z napędem do 2000 kg MTOW
Powered aircraft up to 2000 kg MTOW
4049,20PLN za SP
PLN A/C
Statki powietrzne z napędem powyżej 2000 kg MTOW za każde rozpoczęte 1000 kg dodatkowo
Powered aircraft over 2000 kg MTOW for each commenced 1000 kg additionally
2024,60PLN za SP
PLN A/C

UWAGA – istnieje możliwość zawarcia umowy w przypadku dłuższego hangarowania.
ATTENTION – it is possible to conclude a contract in the case of longer hangaring.

Taryfikator opłat za postój na płycie postojowej powyżej 4 godzin za każdą rozpoczętą dobę

Charges for parking on the apron for more than 4 hours for each commenced day

Rodzaj
Type of fee
Wartość netto
Net
Wartość brutto
Gross
Jednostka
Unit
Przyczepy szybowcowe
Glider trailers
56,15PLN za sztukę
PLN per pc
Statki powietrzne o MTOW do 450 kg
Aircraft with MTOW up to 450 kg
1012,30PLN za SP
PLN per A/C
Statki powietrzne o MTOW powyżej 450 kg do 2000 kg
Aircraft with MTOW over 450 kg up to 2000 kg
2024,60PLN za SP
PLN per A/C
Statki powietrzne o MTOW powyżej 2000 kg za każde rozpoczęte 1000 kg dodatkowo
Aircraft with MTOW over 2000 kg for each commenced 1000 kg additionally
1012,30PLN za SP
PLN per A/C

UWAGA- istnieje możliwość zawarcia umowy w przypadku dłuższego okresu postoju.
ATTENTION – it is possible to conclude a contract in the case of a longer period of parking.

płatność kartą lub gotówką

payment by card or cash