1. Loty widokowe szybowcem realizowane są w okresie od 1 kwietnia do 30 września.
 2. Loty zapoznawcze samolotem lub loty widokowe motoszybowcem wykonywane są przez cały rok.
 3. Czas wykonania lotu zależy głównie od panujących w momencie wykonywania lotu warunków pogodowych i jest nie dłuższy niż 20 minut w przypadku lotu szybowcowego i motoszybowcowego oraz 15 minut w przypadku lotu samolotem. Czas lotu może zostać wydłużony zgodnie z informacją zawartą w taryfikatorze AZM.
 4. Czas lotu może zostać skrócony na prośbę osoby przewożonej lub dowódcy statku powietrznego wykonującego lot, gdy ten uzna to za konieczne w celu zachowania bezpieczeństwa wykonywania lotu.
 5. Ze względu na ograniczenia eksploatacyjne statków powietrznych masa ciała pasażera w locie widokowym/ zapoznawczym nie może przekraczać 100 kg.
 6. Nie określa się minimalnego ani maksymalnego wieku pasażera do wykonania lotu zapoznawczego. Jest to kwestia indywidualna, zależna od predyspozycji fizycznych i psychicznych pasażera. W celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu, ostatecznie o wykonaniu lotu decyduje dowódca statku powietrznego.
 7. Pasażerowie niepełnoletni mogą wykonać lot zapoznawczy jedynie za zgodą pisemną opiekunów prawnych i w ich obecności w miejscu startu statku powietrznego, w którym wykonywany jest lot.
 8. Lot zapoznawczy może się odbyć wyłącznie z pasażerem trzeźwym i w dobrej kondycji psychofizycznej. Jeżeli pasażer znajduje się pod wpływem środków odurzających, w tym alkoholu lub podobnie działającego jak alkohol środka lub istnieją przeciwwskazania zdrowotne do wykonania lotu pasażer mający wykonać lot ma obowiązek poinformować dowódcę statku powietrznego o istnieniu przeciwwskazań do wykonania lotu.
 9. Przed wykonaniem lotu dowódca statku powietrznego ma obowiązek udzielenia instrukcji w zakresie zachowania się w kabinie podczas lotu i w sytuacji niebezpiecznej, do których pasażer ma obowiązek stosować się.
 10. Zaproszenie na lot zapoznawczy jest ważne w okresie 1 roku od dnia jego wystawienia przez AZM.
 11. Termin wykonania lotu ustalany jest telefonicznie lub mailowo z ATO AZM (z Kierownikiem Szkolenia ATO AZM lub jego zastępcą) i zależny jest od warunków atmosferycznych, możliwości organizacyjnych i technicznych AZM.
 12. O wykonaniu lotu zapoznawczego lub jego odmowie ostatecznie decyduje dowódca statku powietrznego. W przypadku odmowy dowódca statku powietrznego zobowiązany jest podać pasażerowi przyczynę, dla której lot nie może zostać wykonany, uzgadniając jednocześnie dalsze postępowanie zmierzające do realizacji lotu.
 13. Wszelkie uwagi dotyczące wykonania lotu zapoznawczego pasażer może zgłaszać do Kierownika Odpowiedzialnego ATO AZM na adres e-mail: am.ato@eplu.eu lub pod numer telefonu: +48 606 228 660.